02feb. 2017

Caiet de Sarcini aplicatie informatica destinata gestiunii financiar contabile si de salarizare personal, precum si achizitia de servicii de mentenanta, asistenta tehnica de specialitate si actualizare software pentru aplicatia respectiva   Prezentul caiet de sarcini este parte integrantă a documentaţiei de atribuire a contractului şi constituie ansamblul cerinţelor minime obligatorii, pe baza cărora se întocmeşte […]

25ian. 2017

CRITERIU DE ADJUDECARE: Pretul cel mai scazut. CAIET DE SARCINI Caietul de sarcini este parte integranta a documentatiei de atribuire a contractului si constituie ansamblul cerintelor minime obligatorii, pe baza carora se intocmeste propunerea tehnica si financiara de catre potentialii ofertanti. Pentru ca in etapa de evaluare sa se respecte principiul tratamentului egal, ofertantii trebuie […]

25ian. 2017

SOLICITARE DE OFERTACRITERIU UTILIZAT: RAPORT CALITATE PREŢ CAIET DE SARCINI Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru acordarea contractului de achiziţie privind furnizarea unui autoturism. Produsul trebuie sa îndeplinească cerinţele prevăzute in specificaţiile tehnice care reprezintă cerinţe minime obligatorii si care fac parte integrata din acest caiet de sarcini. Cerinţele sunt obligatorii pentru toti ofertanţii […]

27dec. 2016

Programul de achiziţii pentru proiectul ’’Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare” Sub Măsura 19.4 ( CF nr. CI9400062011642011971) ASOCIAŢIA „GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ GILORT” – Anul 2017 Nr.crt. Obiectul achiziţiei Capitol bugetar Tip de cheltuială Cod CPV Valoare estimată lei / euro Procedura aplicată Data estimată pentru începerea procedurii Data estimată pentru finalizarea procedurii […]

  • 1
  • 2