Prezentare

Asociatia „Grupul de Actiune Locala – Gilort” promoveaza dezvoltarea durabila a teritoriului si a localitatilor limitrofe, cu implicarea factorilor interesati privati si publici, prin actiuni care sa permita valorificarea capacitatilor si resurselor umane, naturale si culturale locale.

In acest scop, asociatia are urmatoarele atributii:
– actioneaza ca o agentie de dezvoltare locala;
– elaboreaza si implementeaza strategia de dezvoltare pentru teritoriul Gilort;
– organizeaza activitati proprii pentru formarea si perfectionarea membrilor si angajatilor sai;
– participa impreuna cu alte structuri ale societătii civile pentru realizarea de sarcini de interes comun pentru locuitorii zonei;
– elaboreaza si transmite celor cu drept de decizie proiecte de acte normative si propuneri pentru modificarea sau completarea legislatiei existente.
– reprezinta baza unei Grupari Europene de Cooperare Teritoriala (GECT) ce facilitează cooperarea internationala.

Asociatia permite reprezentarea unitara a intereselor comune ale zonei in raporturile cu administratia publica centrala, organizatii nationale si internationale.

Dupa cum sugerează si numele „ Legaturi intre acţiuni de dezvoltare rurala” (LEADER), este o metoda de mobilizare si de promovare a dezvoltării rurale si nu un set fix de masuri care trebuie implementate. Totodată, LEADER este instrumentul care permite dezvoltarea unei abordări teritoriale la nivel microregional (zonal) care are in vedere diversitatea zonelor rurale. Avantajul real al abordării LEADER rezida in abilitatea ridicata a acesteia de a cuprinde complexitatea sistemului teritorial, respectiv infrastructura rurala, bunuri comune, patrimoniu local, capacitatea organanizationala, transfer de cunoştinţe, etc.

LEADER este metoda prin care se urmăreşte îndeplinirea obiectivelor aferente politicii de dezvoltare a Uniunii Europene printr-o implementare ascendenta, spre deosebire de abordarea tradiţionala descendenta.

Cele şapte trasaturi esenţiale ale programului LEADER sunt:

 • Elaborarea si îndeplinirea strategiilor de „jos in sus”
 • Parteneriate locale publi-privat: grupuri de acţiune locala
 • Acţiuni integrate si multisectoriale
 • Inovaţie
 • Cooperare
 • Stabilirea de contacte in reţea
 • Strategii de dezvoltare locala axate pe zona

Prin prisma specificului sau, LEADER are o importanta deosebita întrucât va contribui la o dezvoltare echilibrata a teritoriului rural vizat de catre prezenta strategie si accelerarea evoluţiei socio-economice a acestuia. Astfel, implicarea actorilor locali in dezvoltarea propriei zone, va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice sprijinita de o strategie de dezvoltare locala elaborata si implementata local, in vederea imbunatatirii continua a stategiei si a acţiunilor ce vor fi implementate.

De asemenea, LEADER poate juca un rol important in stimularea unor abordări noi si inovative pentru dezvoltarea zonei ocupate de catre Grupul de Acţiune Locala Gilort.ln cadrul SDL se doreşte selectarea unui set coerent de masuri adaptate prioritarii specifice teritoriului GAL Gilort si valorificarea potenţialului autentic local al teritoriului . SDL este metoda prin care se urmăreşte stabilirea obiectivelor concrete pentru trecerea, la un nou model de dezvoltare propriu Uniunii Europene si larg impartita pe plan mondial – cel al dezvoltării durabile, orientat spre imbunatatirea continua a vierii oamenilor si a relaţiilor dintre ei in armonie cu mediul natural.

Inovaţia va fi încurajata prin flexibilitate si libertate in luarea deciziei privind acţiunile ce se doresc a fi puse in practica. Inovaţia in zonele rurale poate implica transferul si adaptarea inovaţiei generata in alta parte, modernizarea formelor tradiţionale de know- how sau descoperirea de noi soluţii la problemele rurale persistente pe care alte instrumente politice nu au reuşit sa le rezolve intr-un mod durabil si satisfăcător.

Viziunea de dezvoltare a teritoriului GAL Gilort este aceea de creare si dezvoltare de condiţii calitative de viata in teritoriu pentru toti locuitorii zonei, prin punerea in valoare a potenţialului uman , respectând principiul dezvoltării durabile. Scopul principal al implementări stategiei de dezvoltare locala este acela de a acorda sprijin si a încuraja locuitorii din acest spaţiu bine definit in vederea evaluării oportunităţilor de dezvoltare pe termen lung a microregiunii acoperite de GAL Gilort.

Prin implementarea programului LEADER in teritoriu acoperit de GAL Gilort se urmăreşte imbunatatirea vierii, atat a familiilor de fermieri, cat si in sens mai larg, a populaţiei din aria ocupata de acest Grup de Acţiune Locala. Astfel, se doreşte ca acest teritoriu sa exploateze modalitati noi prin care sa devină competitiv, sa-si valorifice bunurile la maxim si sa depaseasca dificultăţile pe care le-ar putea intampina, cum ar fi de exemplu, nivelul redus al prestărilor de servicii sau absenta posibilităţilor de angajare in teritoriu.

Localităţile componente ale teritoriului acoperit de GAL Gilort prezintă caracteristici omogene din punct de vedere fizico-geografic, al economiei locale, al mediului socio-cultural, beneficiind de resurse similare si confruntandu-se cu probleme similare. Zona acoperita de GAL Gilort este compusa din zece localitati din judeţul Gorj, este un teritoriu compact unde populaţia are ca preocupări de baza activitati in sectorul agricol.La elaborarea strategiei de dezvoltare loca s-au luat in considerare recunoaşterea punctelor locale forte si slabe, a riscurilor, a oportunităţilor si a potenţialului endogen, dar si identificare piedicilor majore in calea dezvoltării durabile. Strategie se bazeaza pe mobilizarea principalilor actori pentru a contribui la efortul de imbunatatire teritoriala din punct de vedere economic, social si de mediu, in baza unei viziuni comune implicit prin asumare rolului fiecăruia dintre aceştia, in procesul implementării. Se urmăresc doua obiective majore: primul, de a utiliza informmatii specifice, originare cunoscute cu precădere de actorii locali si al doilea, de a-i implica pe aceştia, in mod real, in procesul de formare si consolidare a Grupului de Acţiune Locala si de elaborare a strategiilor de dezvoltare viabile pentru teritoriu.

Obiectivele generale ale strategiei de dezvoltare locala propusa de către Grupul de Acţiune Locala „Gilort” sunt in deplin acord cu PAC, sprijinul pentru dezvoltarea rurala urmând sa contribuie la atingerea următoarelor obiective:

 • Favorizarea competivitatii agriculturii;
 • Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbărilor climatice;
 • Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatiilor locale, inclusiv crearea si menţinerea de locuri de munca;

Obiectivele specifice, previzionate a fi atinse ca urmare a implementării stategiei de dezvoltare in teritoriu sunt concrete si pot fi uşor cuatificate si in deplin acord cu prioritatiile de dezvoltare rurala urmărite prin strategie si cu masurile propuse prin aceasta. Acestea sunt:

 • Asigurarea de servicii sociale pentru un număr de minim 400 de persoane din teritoriu înfiinţarea unui număr minim de 6 unitati in care se derulează servicii de protecţie sociala (dezvoltarea infrastructurii sociale)
 • Asistarea si sprijinirea unui număr de minim 20 persoane apartinand minoritarii rome (sprijin pentru desegregare si incluziune sociala);
 • Instruirea unui număr de minim 100 persoane adulte pentru dezvoltarea competentelor de specialitate (beneficiari si potenţiali beneficiari de proiecte), competente complementare si dezvoltare comunitara;
 • înfiinţarea si/sau promovarea unui număr de minim 3 forme asociative;
 • Sprijinirea unui număr de minim 16 persoane/entitati juridice in scopul dezvoltării durabile a exploatiilor agricole;
 • înfiinţarea si/sau dezvoltarea unor unitati care operează in sectoare non-agricole Crearea in cadrul proiectelor care urmeaza a fi sprijinite prin intermediul GAL-ului a unui număr minim de 14 locuri de munca cu norma intreaga .
 • Promovarea si instruirea tinerilor din teritoriu in privinţa protecţiei mediului
 • Conservarea si promovarea tradiţiilor locale

Cooperarea cu alte Gal-uri va facilita transferul de cunostiinte si informaţii, precum si adaptarea inovaţilor dezvoltate in alta parte/alte regiuni . De asemenea, prin proiectele de cooperare pe care GAL Gilort urmăreşte sa le iniţieze si implementeze in perioada 2016-2020, se urmăreşte promovarea teritoriului GAL, activitati lor, produselor si serviciilor actorilor locali, promovare care va avea ca si efect final creşterea veniturilor obţinute de către familiile din teritoriul studiat si dezvoltarea durabila a zonei.

Prezentarea teritoriului si a populaţiei acoperite – analiza diagnostic

Teritoriul acoperit de Gal Gilort insumeaza o suprafaţa de 642,27 km2 impartita in zece unitati administrativ teritoriale din judeţul Gorj, reprezentate de Comuna Albeni, Comuna Balanesti, Comuna Bărbăteşti, Comuna Jupanesti, Oraş Targu Carbunesti, Comuna Prigoria, Comuna Roşia de Amaradia, Comuna Saulesti, Comuna Scoarţa si Comuna Vladimir

Teritoriul acoperit de GAL Gilort este poziţionat in Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, in partea de sud-est a Judeţul Gor

Caracteristici geografice

Din punct de vedere al asezarii geografice, teritoriul acoperit de GAL Gilort este incadrat in zona premontana a Podişului Getic. Forma de relief a teritoriului prezintă mai multe caracteristici, zona cuprinzând doua unitati geografice: dealurile apartinand Podişului Getic si campia ce se intinde de-a lungul Gilortului, care este, de altfel, râul care străbate teritoriu. Este un teritoriu omogen, coeziv din punct de vedere geografic, social si economic, caracterizat prin tradiţii comune, identitate locala, simţul apartenenţei, nevoi si aşteptări comune. Oraşele din apropierea teritoriului, importante din punct de vedere geografic, economic, social sunt următoarele: Targu Jiu care este in vecinătatea teritoriului, Fi li asi la o distanta de 33 km, Petroşani la o distanta de 56 km, Craiova la o distanta de 68 km, Râmnicul Valcea la o distanta de 81 km, Motru la o distanta de 85 km, Drobeta-Turnu Severin la o distanta de 104 km fata de teritoriu si Deva la o distanta de 145 km.

Caracteristici demografice

La recensământul din 2011 populaţia totala aşezata pe acest teritoriu a fost de 32.487 locuitori, structurata pe vârste astfel: intre 0-14 ani 5.001 persoane; intre 15-19 ani 1.994 persoane; intre 20-39 ani 8.347 persoane; intre 40-64 ani 10.797 persoane, iar 6354 persoane peste 65 ani. Majoritatea populaţiei este de etnie romana, dar sunt inregistrati si persoane de etnie rroma. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi, cu o minoritate de penticosali. Populaţia activa din acest teritoriu este de 14.670, dintre care populaţie ocupata este de 13.314 persoane care desfasoara activitati in domenii diferite, iar numărul total al şomerilor este de 1.356 persoane. Majoritatea acestora isi desfasoara activitatea in domeniu agricol.

Evoluţia numerica a populaţiei este determinata de evoluţia principalelor componente ale mişcării populaţiei (mişcarea naturala, mişcarea migratorie). Mişcarea naturala (sporul natural) reprezintă diferenţa dintre numărul naşterilor si cel al deceselor pe parcursul unui an. Mişcarea migratorie(sporul migrării) a populaţiei nu are un caracter intamplator, ea este determinata, mai mult decât alte fenomene demografie in primul rând de natura economica si in mai mica măsură de factorii socio-culturali sau politici.

In ultimii ani cei mai mulţi locuitori din teritoriul studiat, stabiliţi in tarile apartinatoare UE au ales sa se intoarca acasa cu convingerea ca pot incepe o afacere si in tara lor. Aşadar putem vorbi de un val de antreprenoriat care alimentează economia dar si un imens transfer de Know-how si de mentalitati diferite de cele din tara.

In urma întâlnirilor avute cu reprezentanţii comunităţii locale cu ocazia animării teritoriului in scopul efectuării acestei diagnoze s-a constatat ca o mare parte din populaţia tanara nu este calificata corespunzător, dar manifesta dorinţa pentru creşterea gradului de calificare si dobândirea de noi cunoştinţe in domenii de interes diverse

Caracteristici climatice

Climatul ce caracterizează regiunea este temperat continental, cu influente mediteraneene, iernile sunt moderate, primaverile sunt timpurii si scurte, verile calde si mai puţin umede, iar toamnele lungi, mai secetoase. Arealul climatic relativ blând, cu temperaturi moderate si precipitaţii abundente se datoreaza si maselor de aer cald dinspre nord si sud-vest . Temperatura medie anuala in intreaga zona depresionara este de 10°C in depresiune si de 11 °C in zona dealurilor. Media temperaturilor in luna iunie, luna cea mai călduroasa a anului este de 20°C, iar media lunii ianuarie, luna cea mai friguroasa a anului este de 1,3°C. Numărul zilelor cu ploi este in medie de 96 pe an, avand insa oscilaţii in ultimii ani.

Caracteristici de mediu.

Teritoriul GAL este acoperit cu o suprafaţa de 27297 ha păduri si alte terenuri impadurite, care realizează o permanenta si intensa oxigenare a atmosferei. Importanta influentei factorilor de mediu asupra sanatatii si bunăstării oamenilor este cruciala, astfel este necesara constentizarea si educarea tuturor in acest sens.

Ca factori de degradare a mediului putem semnala fenomenele de eroziune si alunecări teren, deşi s-au efectuat lucrarilori pentru stopare. In mai 2006 s-au produs alunecări de teren la adâncimi mari in urma carora a avut de suferit aproape toate satele comunei Roşia de Amaradia. Alunecările au fost favorizate de natura rocilor (alternanta de marne si nisipuri pliocene), de caderea stratelor de aceeaşi parte cu panta reliefului , de acţiunea apei subterane. Mai multe gospodarii din Comuna Roşia au fost strămutate in Comuna Albeni si in Oraş Targu Carbunesti.

Flora este formata din păduri de fag si stejar printre care se mai găsesc tei, carpen, ulm, mesteacăn. Dintre arbuşti trebuie menţionaţi:măceşul, murul, socul, arinul, paducelul.

In zavoaie cresc arbori de esenţa moale ca: salcia, arinul (aninele), plopul, etc. întâlnim pe aceste meleaguri si plante medicinale cum ar fi: sunatoarea, coada şoricelului, podbal, patlagina, cimbrişorul, talpa gastii, rostopasca, traista ciobanului, izmă salbatica, cicoarea, untul pământului, etc.

Fauna este formata din rozătoare (şoareci, popandai), iepuri, vulpi, lupi, bursuci, porci mistreţi, căprioare si diferite păsări, unele care nu părăsesc zona (vrabia, mierla, coţofana, corbul, graurul, ciocanitoarea, uliul) si unele care vin primava ra (rândunica, cucul, ratele si gâştele sălbatice).

Solurile sunt de mai multe tipuri: brune de pădure, slab, moderat sau puternic erodate erodate, soluri deluvio-coluviale, soluri podzolice secundare, soluri aluvionare nisipo- argiloase, soluri silvestre, pozdolice secundare, soluri semigleice si pseudo-rendzinice.

Caracteristici economice

Pentru o analiza corecta a locului pe care il ocupa economic teritoriul Gilort; trebuie amintit faptul ca pe ansamblu judeţul beneficiază de un potenţial natural care a determinat dezvoltarea unor funcţionari economici de baza ale agriculturii si pomicultturii.

Economia teritoriului studiat se bazeaza pe resurse naturale si agricultura. Resursele naturale specifice zonei sunt: petrolul, gazele naturale, cărbunele, gazolina, nisipul pentru construcţii, pădurile.

Agricultura, cu cele doua ramuri ale sale, cultura plantelor si creşterea animalelor, este un element de dezvoltare economica a teritoriului. Ca tip de activitate, in sectorul agricol se întâlneşte îndeosebi cultivarea plantelor cerealiere ( porumb, grâu), pomicultura si viticultura. Aceasta este un foarte important sector de activitate, avand in vedere atat suprafaţa pe care se desfasoara cat si diversivitatea -ca folosinta-a terenurilor.Teritoriu dispune de 33276 ha teren agricol, acesta echivalează cu 51,80 % din suprafaţa teritoriului,restul fiind ocupat de teren cu categoria de folosinţa curti-constructii, păduri, întinderi de apa.

Sectorul zootehnic este in totalitate privat si este o componenta de baza a activitatii agricole. In teritoriu exista un număr total de 4895 exploataţii agricole înregistrate la DSVSA.

In teritoriu nu exista nici o forma de de asociere a celor cu activitati in domeniul agricol sau in alte domenii de dezvoltare economica si se simte nevoia sprijinirii si creării de structuri asociative.

Conform datelor furnizate de Direcţia Judetiana de Satistica structura economiei teritoriului GAL Gilort, in funcţie de nr întreprinderilor active este următoarea: in industria alimentara funcţionează 12 întreprinderi; in domeniul construcţii 40 întreprinderi, in comerţ 134 întreprinderi, in domeniul transporturilor 59 întreprinderi, in domeniul hotelier si alte facilitaţi de cazare 59 intreprinderi, in domeniul captarea, tratarea distribuţiei apei o întreprindere , restaurante si alte activitati de servicii de alimentaţie 25 intreprinderi si in domeniul servicii 36 intreprinderi.

Activităţile economice desfăşurate de populaţia ocupata din teritoriu se desfasoara in următoarele domenii: in domeniul agricol avem un număr de 6679 persoane, persoanele care isi desfasoara activitatea in comerţ sunt in număr de 1196 persoane; in activitatiile hoteliere, alte facilitaţi de cazare, restaurante isi desfasoara activitatea un număr de 107 persoane, iar un număr de 5332 persoane isi desfasoara activitatea in alte domenii.

Agenţii economici inregistrati pe raza judeţului isi desfasoara activitatea in domenii acoperitoare sectoarelor economice, de la cel primar, cuprinzând agricultura, industria extractiva, cel secundar, cu activitati in diferite industrii prelucrătoare si cel tertîal,incluzând servicii si turism. Referitor la firmele active din punct de vedere economic din teritoriul GAL Gilort se remarca o concentrare mare pe comerţ.

Dezvoltarea rurală a teritoriului GAL Gilort este afectată si de lipsa pieţelor de desfacere pentru produsele agricole.

In scopul diversificării activitatilor din zona GAL GILORT am optat la selectarea unei masuri pentru sprijinirea investiţiilor si pentru dezvoltarea activitatii non-agricole care sa conducă la crearea de locuri de munca, la creşterea veniturilor, la creşterea populaţiei, dar si la reducerea disparitatilor dintre rural si urban, avand in vedere lipasa de capital in zona rurala, precum si cunostiinte reduse in managementul afacerilor intr-un alt domeniu decât cel agricol. Una din problemele majore cu care se confrunta teritoriul descoperita in urma animării este slaba calificare a capitalului uman, precum si lipsa unei culturi antreprenoriale.

Reţelele de transport din teritoriu sunt compuse din reţele de transport rutier si reţele de transport ferovial. Zona este tranversata de Drumul National 67 B ( Targu Carbunesi- Dragasani (Valcea) – Piteşti ). Pe teritoriu GAL Gilort reţeaua de drumuri cuprinde, conform HG.540/2000, trasee de drumuri ntionale, dintre care un drum naţional secundar DN 67 B, precum si trasee judeţene si trasee de drumuri comunale.

Calea ferata care tranverseaza teritoriu este: Simeria (HD)- Petroşani – Defileul Jiului – Targu-Jiu-Filiasi – Craiova, trecând prin Targu-Carbunesti. In ceea ce priveşte transportul feroviar acesta este foarte slab dezvoltat in teritoriul acoperit de GAL Gilort. Lipsa conectărilor si a facilitaţilor eficiente intermodale intre reteau de cale ferata si cea de cai navigabile interioare constituie un obstacol pentru exportul produselor cu valoare adaugata scăzută din regiune, cum ar fi metalele, lemnul, materii prime, agricole, produse miniere etc.

Reţeaua de telecomunicaţii este caracterizata printr-o evoluţie pozitiva in perioada ultimilor ani, atat din punct de vedere al ariei de acoperire cat si din punct de vedere calitativ, astfel sistemul de telecomunicaţii aferent teritoriului GAL Gilort asigura in prezent un acces sporit si rapid locuitorilor regiunii la reţeaua naţionala si internaţionala de telecomunicaţii. Pe teritoriu sunt recepţionate principalele posturi de televiziune, reţeaua de televiziune prin cablu fiind funcţionala in toate comunele regiunii GAL Gilort.

O evoluţie spectaculoasa care se înscrie in tendinţele existente la nivel naţional a avut-o telefonia mobila, astfel conectarea la internet se face prin telefonie fixa si mobila, aceasta fiind disponibila si funcţionala in toate localităţile.

Infrastructura sociala

Pe teritoriu GAL Gilort funcţionează cabinete medicale familiale, farmacii si cabinete de specialitate. Pentru asigurarea sanatatii umane in Oraşul Targu Carbunesti (UAT din GAL Gilort) funcţionează Spitalul Orăşenesc de Urgenta.Aceasta clasa include unitati care deservesc unitatea administrativ teritoriala si care se limitează la afecţiuni cu grad mic de complexitate.

Administraţiile publice locale din teritoriu se organizează si funcţionează in temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii administraţiei publice locale, legalităţii si al consultării cetăţenilor in soluţionarea problemelor locale. In cadrul Primăriilor sunt angajaţi persoane cu funcţia de asistenţi sociali si asistenţi personali ai persoanelor cu handicap.

De asemenea,pe baza OUG nr. 27/2013, pentru modificarea si completarea OUG nr.70/2011 si a H.G nr 778/2013 primăriile aflate pe teritoriu GAL Gilort, acorda ajutoare pentru incalzirea locuinţelor.

In ceea ce priveşte alte servicii sociale care pot fi oferite de către furnizorii de servicii sociale in conformitate cu Legea asistentei sociale nr. 292/2011 s-a constatat o lipsa marcanta si o nevoie de acoperire a acestora.

Infrastructura educaţionala

In cadrul teritoriului GAL Gilort funcţionează unitati de invatamant preşcolar, primar, gimnazial si liceal. Elevii de la cursurile de zi din invatamantul de stat pot beneficia de burse de merit, de studiu si de ajutor social. Acordarea de burse de la bugetul de stat reprezintă o forma de sprijin material vizând atat protecţia sociala, cat si stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la invatatura si disciplina.

întregul proces instructiv – educativ se desfasoara in clădiri unde dotarea materiala este modesta si perimata. In cadrul Teritoriului Gal Gilort funcţionează biblioteci comunale, aşezate fie in construcţiile şcolilor, in clădirile căminelor culturale sau in alte clădiri disticte. Dezvoltarea rurală a teritoriului GAL Gilort este afectată de lipsa unor unităţi educaţionale specializate în calificarea profesională a populaţiei din mediul rural (licee agricole, şcoli meşteşugăreşti).De asemenea se observa lipsa unităţilor de tip After Scool sau cresa.

Patrimoniului arhitectural si cultural

Patrimoniul arhitectural si cultural al judeţului Gorj reprezintă o străveche vatra de istorie, primele dovezi ale existentei si activitatii omului datand de peste 1.500.000 ani, după cum atesta descoperirile arheologice inclusiv din teritoriul studiat, in speţa in localitatea Targu Carbunesti. Numeroase descoperiri arheologice , printre care cele de la Saulesti, Jupinesti, Balanesti-Scoarta atesta existenta unei intense activitati economice pe teritoriu judeţului Gorj in Epoca Fierului, sec.V-ll i.Hr. Cetatile si aşezările geto-dacice de la Socu- Barbatesti, dovedesc ca stamosii noştri s-au sedentarizat in aceasta regiune, in care si romanii erau interesaţi datorita bogăţiilor solului si subsolului si a importantei strategice a regiunii pentru Impreiu Roman. Una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din Gorj este o statueta ce o reperezinta pe zeiţa Minerva, aceasta fiind descoperita la Ohaba-Balanesti in 1967, aceasta in prezent aflandu-se in custodia Muzeului Judeţean Gorj. In Scoarţa, au existat pana la inceputul secolului 20 patru bisericuţe de lemn. Cea din centrul satului, acoperita cu scoarţa de stejar, de la care si-a luat numele intreaga aşezare, a fost inlocuita in 1906 cu una noua de zid, Biserica Dintre Vii a ars in 1967, se pastreaza bisericile de lemn din dealul Cârtinesti şi din dealul Pietriş, martore din veacurile trecute ale culturii şi artei acestei asezari. Oraşul Targu Carbunesti este un important centru cultural, aici aflandu-se Muzeul Tudor Arghezi, care poate oferi vizitatorilor prilejul de a cunoaşte mai bine ceea ce l-a reprezentat pe poetul Tudor Arghezi. In fiecare an,in aceasta localitate se desfasoara festivaluri folclorice precum “Gena Birsan”, “Maria Lataretu”,De asemenea in localitatea Targu Carbunesti se afla aşezata Manastirea Camaraseasca, aceasta fiind o veche mănăstireortodoxa, construita in anul 1780 si reinfiintata in anul 1994. In localitate Roşia de Amaradia se regăsesc următoarele monumente istorice: Biserica lui Mihai Viteazu, Biserica Sfanta Paraschiva, Biserica sfinţii Ierarhi, aşezarea Dacica “La Morminti”. Unul dintre locurile încărcate de istorie ale Gorjului este comuna Vladimir, unde s-a născut, în jurul anului 1780, eroul naţional Tudor Vladimirescu, artizanul Revoluţiei de la 1821. Aici există Casa Memorială, administrata de Muzeul Judeţean Gorj, care deţine obiecte personale ale marelui pandur de o inestimabilă valoare. Tradiţia si caracterul acestui teritoriu au dus la pastrarea meşteşugurilor artizanale cu specific local, precum si ţesuturi executate manual ( costum manual, stregare olteneşti ) si cusături.

UAT-urile din Teritoriul Gal Gilort care cuprind Zona Natura 2000 sunt următoarele: Comuna Albeni (situl Prigoria-Bengesti si situl Râul Gilort), Comuna Bărbăteşti ( situl Coridorul Jiului), Comuna Prigoria (situl Prigoria-Bengesti), Comuna Saulesti (situl Coridorul Jiului ).

Situl Coridorul Jiului include unul dintre cele mai rare si mai reprezentative eşantioane relictare de lunca europeana puţin alterata in dispariţie vertiginoasa. Clasele de habitate întâlnite sunt râuri, lacuri, culturi (teren arabil), păşuni, păduri de foioase si habitate de păduri (păduri in tranziţie). Importanta acestuia consta in culoare transbalcanice de migratie a păsărilor, urmat de un număr impresionant de păsări.

Situl Natura 2000 Prigoria-Bengesti se afla in judeţul Gorj, pe teritoriul administrativ al localităţilor Albeni si Prigoria, UAT-uri care fac parte din teritoriul studiat. Din punct de vedere geologic situl Natura 2000 Prigoria-Bengesti aparţine formaţiunilor sedimentare din Piemontul Motrului. înclinarea terenului este in general sub 16% si expoziţia predominanta este însorita si parţial însorita.

Conform documentului suport “ Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare” care a stat la baza Studiului “Furnizarea de contribuţii pentru eleborarea unui proiect de strategie naţionala si plan de acţiuni privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei (2014- 2010)” si a raportului “ Oraşe competitive-remodelarea geografiei economice a României”, pentru localităţile din teritoriu avem următorul indice de dezvoltare umana locala (IDUL): Comuna Albeni 62.67, oraş Targu Carbunesti 72.67, comuna Balanesti 55.76, comuna Bărbăteşti 64.53, comuna Jupanesti 49.77, comuna Prigoria 59.15, comuna Roşia de Amaradia 59.78, comuna Saulesti 56.31, comuna Scoarţa 56.83 si comuna Vladimir 47.59. Astfel se observa ca pe teritoriul GAL GILORT se afla 2 comune cu indice de dezvoltare umana locala cu o valoare mai mica de 55. Constatam ca o mare parte din comunitatiile mai sarace se concentrează in comunele Vladimir si Jupanesti, aceasta fiind rezultatul faptului ca populaţia nu isi gaseste un loc de munca. Pe de alta parte bugetele locale sunt sarace, dat fiind faptul ca nu exista activitati economice, raportul dintre populaţia activa si populaţia care munceşte este in defavoarea celor care sunt salariaţi, bugetele locale nu sunt aprovizionate cu resurse locale si deci sunt in mare parte dependente de bugetul de stat.

Teritoriul se mândreşte cu tradiţiile strămoşilor si pastrarea lor ( portul si arta tradiţionala, cămine culturale, festivaluri folclorice, acţiuni culturale ), cu bogăţiile subsolului ( cărbune, petrol si gaze naturale), cu oameni care se disting prin inteligenta nativa.Imbunatatirea stării economice, sociale si de mediu a teritoriului GAL Gilort va fi posibila doar datorita efortului colectiv al cetăţenilor, conjugat cu cel al instituţiilor administraţiilor publice, al societarilor mediului de afaceri si al organizaţiilor social-culturale si ale socitatii civile, considerând ca trebuie totodată sporite eforturile in vederea atingerii obiectivelor teritoriului si in creşterea nivelului de bunăstare al tuturor.

COMPONENTA PARTENERIATULUI

Localităţile componente ale teritoriului acoperit de GAL Gilort prezintă caracteristici omogene din punct de vedere fizico-geografic, al economiei locale, al mediului socio-cultural, beneficiind de resurse similare si confruntandu-se cu probleme similare. Zona acoperita de GAL Gilort este compusa din zece localitati, toate din Judeţul Gorj; este un teritoriu compact unde populaţia are ca preocupări de baza activitati in sectorul agricol.

Asociaţia „Grup de Acţiune Locala GILORT” este constituita in anul 2015, conform OG nr. 26/2000, avand un număr de membri mai mic decât numărul partenerilor care se angajeaza la parteneriatul prezent, urmând ca după înregistrarea prezentei startegii sa se înregistreze un nou act constitutiv, prin includerea noilor membri. Membrii parteneriatului care nu sunt parte din ONG -ul înregistrat sunt următorii:Asociaţia IONIS ANDREI, ASOCIAŢIA PSIHOLOGILOR GORJENI, ASOCIAŢIA DE TINERET SI INIŢIATIVA GORJEANA -A.T.I.G. si STAICUT GHEORGHE-COSMIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA.

Parteneriatul – in structura sa actuala, in conformitate cu Acordul de parteneriat ataşat la strategie este format din 31 de parteneri, dintre care: 10 parteneri publici, cu o pondere de 32,26%, 16 parteneri privaţi cu o pondere de 51,61 % si 5 parteneri reprezentanţi ai societăţii civile ,cu o pondere de 16,13%. Ponderea partenerilor privaţi si reprezentanţilor societăţii civile(ONG) este de 67,74% din parteneriat.

Partenerii publici sunt reprezentaţi de: Comuna Roşia de Amaradia, Oraşul Tg- Carbunesti, Comuna Scoarţa, Comuna Balanesti, Comuna Saulesti, Comuna Jupanesti, Comuna Bărbăteşti, Comuna Vladimir, Comuna Albeni, Comuna Prigoria. Reprezentanţii partenerilor publici au un rol important in acţiunile de animare si pregătire in vederea elaborării strategiei, ei participând la acţiunile si deciziile grupurilor de lucru ale membrilor GAL organizate cu ocazia scrierii Strategiei de Dezvoltare Locala. De asemenea reprezentanţi ai partenerilor publici figurează in comitetul de selecţie, precum si pe lista de rezerva a comitetului de selecţie. Reprezentanţii partenerilor publici si-au manifestat interesul pentru scrierea si implementarea de proiecte de infrastructura sociala.

Partenerii privaţi sunt reprezentaţi de: S.C.RUGET PROD SRL; HORTOPAN C.RAMONA- CRISTINA C.M.I; SC NYC OTET S.R.L; SC ANDRILOREM SRL; SC VAIDIAFLOR 2014 SRL; SC RAMIDA SRL; SC JUPSAL SALUBRIS SRL; CIOBANU FLORIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA; SC MIRADRAG PROD SRL; SC BIODRAVIN SRL; BLINDU CATALIN-IONUT PERSOANA FIZICA AUTORIZATA; SC VETLUC CENTER SRL; SC ADIRIANA PISIC SRL-D; STAICUT GHEORGHE-COSMIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA.

Partenerii privaţi sunt un exemplu de anteprenoriat in teritoriul Gal Gilort, aceştia avand sediile sociale/punctele de lucru in localităţile componente ale acestuia. Astfel au jucat un rol foarte important in animarea teritoriului, aceştia informând populaţia cu privire la intalnirile din teritoriul si punând la dispoziţie, uneori, si locaţiile proprii pentru desfasurarea acestor intalniri. Partenerii privaţi au domenii de activitate diferite, experienţa lor ajutand la scrierea strategiei, ei fiind direct interesaţi de derularea programelor din cadrul grupului si de dezvoltarea comunităţilor locale. Toţi reprezentanţii sectorului privat fac parte din Comitetul de selecţie a proiectelor si/sau lista de rezerva a acestuia.

O parte dintre partenerii privaţi sunt beneficiari ai unor proiecte aplicate pe diverse programe de finanţare, ei constituind un exemplu de bunepractici in teritoriu, transferul de cunostiinte de la aceştia fiindfoarte important.

Partenerii -reprezentanţi ai societăţii civile (ONG) sunt reprezentaţi de: Asociaţia Cherom; Asociaţia “Locul Alb”; Asociaţia Psihologilor Gorjeni; Asociaţia lonis Andrei; Asociaţia de Tineret si Iniţiativa Gorjeana-A.T.I.G.

Parteneriatul cuprinde doua organizaţii non-guvernamentale care reprezintă interesele unei minorităţi locale -respectiv comunitatea rroma si anume ASOCIAŢIA CHEROM si ASOCIAŢIA IONIS ANDREI, care deşi au sediile in afara UAT-ului teritoriului acoperit de GAL, au sedii secundare in teritoriul acoperit de parteneriat; respectiv derulează proiecte in teritoriul studiat si cunosc foarte bine situaţia si nevoile comunităţii rome. Astfel ASOCIAŢIA IONIS ANDREI are sediu secundar deschis in localitatea Albeni si ASOCIAŢIA CHEROM desfasoara diverse activitati specifice in comuna Scoarţa, UAT in care ponderea populaţiei apartinand minorităţii rrome este de 13,35%.

Parteneriatul cuprinde doua organizaţii non-guvernamentale care reprezintă interesele tinerilor si anume ASOCIAŢIA DE TINERET SI INIŢIATIVA GORJEANA -A.T.I.G., care are sediul social in sat Roşia de Amaradia, comuna Roşia de Amaradia, judeţul Gorj si ASOCIAŢIA IONIS ANDREI.

Parteneriatul cuprinde o organizaţie care reprezintă interesele femeilor, si anume ASOCIAŢIA IONIS ANDREI, care are ca si obiective Apararea drepturilor si intereselor legitime ale femeilor si egalitatea de gen; Apararea drepturilor si intereselor legitime ale membrilor sai in special al cetăţenilor romani de etnie rroma, potrivit constituţiei României, dar si a conventilor internaţionale la care Romania este parte; Prevenirea si combaterea discriminării rasiale; Educaţia si şcolarizarea copiilor rromi; Apararea drepturilor si libertăţilor omului, libertatea conştiinţei si a dreptului la libera exprimare; Promovarea si implicarea in activitati social-culturale si economice, sprijinirea tinerilor in aceste activitati; întreţinerea si cultivarea de relaţii de prietenie cu toate organizaţiile de tineret din tara si străinătate.

Parteneriatul cuprinde o organizaţie in domeniul protecţiei mediului, si anume ASOCIAŢIA “LOCUL ALB”, care are sediul social in teritoriul acoperit de parteneriat, respectiv in oraş Targu- Carbunesti.

Organizaţia non-guvernamentala ASOCIAŢIA PSIHOLOGILOR GORJENI este o organizaţie nonguvernamentala, infiintata in anul 2001, ce isi propune dezvoltarea unor servicii psiho – sociologice integrate destinate diferitelor grupuri tinta, in special pentru persoanele defavorizate. Pana in prezent a făcut parte din parteneriate care au realizat proiecte si s-a implicat in desfasurarea mai multor programe, dintre care amintim proiectul ’’împreuna”, in cadrul caruia Asociaţia Psihologilor Gorjeni s-a implicat în derularea următoarelor activitati:

 1. asistenta si consiliere psihologica în scopul îndreptării si reintegrării sociale a acestora;
 2. consiliere si orientare profesionala in vederea ocupării unui loc de munca sau înscrierii la o forma de pregătire profesionala;
 3. activitati cu caracter educativ (organizarea unor şedinţe de grup pe diferite teme: prevenirea consumului de alcool si droguri; reducerea agresivităţii; Conţinutul acestor şedinţe va fi stabilit de echipa de proiect, un rol important in proiectarea si livrarea lor avand si voluntari.

Expertiza partenerului in implementarea proiectelor cu fonduri europene, precum si in domeniul serviciilor sociale este foarte importanta, asa cum rezulta si din analiza diagnostic a teritoriului nevoia de finanţare in acest domeniu fiind propritara.

In scopul elaborării unei strategii care sa acopere cat mai bine nevoile identificate in teritoriu si sa fie in acord cu normele legislative specifice domeniilor de intervenţie fiecare dintre parteneri s-a implicat in aspectele in care deţin expertiza, cu ocazia şedinţelor organizate cu partenerii, cu ocazia şedinţelor grupului de lucru pentru elaborarea strategiei, cu ocazia întâlnirilor publice organizate in scopul animării teritoriului etc.

In anexa 3 se regăseşte componenta parteneriatului. In anexa 7 au fost ataşate documentele care atesta aparteneta in cadrul parteneriatului

Acoprdul de parteneriat constituie Anexa 1 la SDL si are ataşate hotărârile consiliilor locale in privinţa participării in cadrul parteneriatului.