Nr. înregistrare: 51/01.02.2017

Anunţ de angajare

Asociaţia „Grup de Acţiune Locală Gilort” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi libere pe perioadă determinată, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală – LEADER:

Secretar – 1 post pe perioadă determinată de timp şi pentru o fracţiune de normă de 4 ore/zi.

Cerinţele posturilor sunt în conformitate cu Fişele Posturilor din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei „Grup de Acţiune Locală Gilort” selectată spre finanţare de MADR.

1 Secretar – acordă sprijin administrativ şi tehnic echipei executive a G.A.L. (asigură comunicarea internă şi externă cu beneficiari/fumizori, clienţi, oferă sprijin în monitorizarea activităţilor, elaborează rapoarte, pregăteşte documentele pentru întâlnirile periodice ale G.A.L., contribuie la atingerea scopurilor asociaţiei, în special prin implementarea cu succes a activităţilor programului LEADER.

Cerinţe pentru ocuparea postului:

 • să fie absolvent de studii medii, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • să deţină cunoştinţe de operare pe calculator, pachet Microsoft Office;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională nivel mediu/avansat;
 • excelente abilităţi de comunicare;
 • excelentă relaţionare cu membrii comunităţilor participante la G.A.L. – parteneri G.A.L., beneficiari proiecte, lideri formali, lideri informali ;
 • să deţină permis de conducere categoria B.

Constituie un avantaj:

 • deţinerea unei poziţii anterioare similare;
 • studii superioare cu diplomă de licenţă absolvite.

Atribuţii şi responsabilităţi:

 • Aplicarea şi respectarea procedurilor specifice de lucru şi a prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, al Regulamentului de Ordine Internă şi a Codului de Conduită al „GAL Gilort”;
 • Respectarea termenelor stabilite în proceduri/instrucţiuni aprobate de către Responsabilul administrativ al „GAL Gilort”.
 • înregistrează formularul de cerere de finanţare depus de către potenţialii beneficiari ai SDL „GAL Gilort”;
 • Predarea , după înregistrare, al dosarului de cerere de finanţare către Departamentul tehnic;
 • înregistrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor pe baza unui registru de evidenţă al documentelor intrate şi ieşite din secretariat;
 • Centralizează întreaga corespondenţă a „GAL Gilort”;
 • Asigură accesul adecvat la informaţiile şi documentele de secretariat ale „GAL Gilort”;
 • Informează responsabilul administrativ al „GAL Gilort” în legătură cu orice problemă apărută;
 • Analizează notele conţinând recomandări de îmbunătăţire a procedurilor de la angajaţii din cadrul G.A.L., iar notele aprobate, împreună cu cele personale, le va înainta responsabilului administrativ al „GAL Gilort”;
 • Participă la elaborarea altor materiale şi lucrări legate de activitatea specifică a „GAL Gilort” repartizate de conducerea acestuia.

PROCEDURA DE RECRUTARE ÎN VEDEREA ANGAJĂRII, se va desfăşura în două etape:

Etapa 1: Pentru înscrierea candidaturii, fiecare candidat va depune la sediul Asociaţiei „Grup de Acţiune Locală Gilort” următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată preşedintelui „GAL Gilort” (cererea în format liber va cuprinde denumirea postului pentru care candidează şi data de depunere a dosarului);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverinţe de vechime sau certificate de voluntariat care să ateste experienţa profesională anterioară, vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (cazierul judiciar va fi prezentat cel târziu până la data şi ora susţinerii interviului);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Documentele pot fi transmise şi scanate, pe adresa de email gal_gilort@yahoo.com, precizând în subiectul mesajului „Angajare – urmat de denumirea postului pentru care se depune candidatura” (Ex. ”Angajare – Responsabil financiar”).

Toate documentele prevăzute mai sus, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, la data depunerii dosarului de candidatură sau în cazul în care acesta este depus prin e-mail, cel mai târziu până la data şi ora când se va susţine interviul.

Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare!

Termenul pentru depunerea, respectiv transmiterea candidaturilor este 15 februarie 2016, ora 16:00. Dosarele se înregistrează la sediul Asociaţiei „Grup de Acţiune Locală Gilort” din comuna Scoarţa, sat Scoarţa, nr. 47, bloc locuinţe, sc. 1, et. 1, ap. 3, judeţul Gorj, în perioada 02 februarie – 15 februarie 2017, de luni până vineri între orele 09:00 – 16:00.

Vor fi contactate doar persoanele care sunt selectate pentru etapa următoare.

Etapa a 2-a: Desfăşurarea interviului de angajare

Candidaţii care au depus dosare conforme şi complete vor fi contactaţi pentru programarea interviului de angajare.

Interviul candidaţilor declaraţi admişi după etapa de verificare a dosarelor, se va realiza de către Comisia de Examinare, stabilită prin decizie a preşedintelui Consiliului Director al Asociaţiei „GAL Gilort”.

Interviul de angajare va avea loc în data de 22 februarie 2017 începând cu ora 13:00, la sediul Asociaţiei „Grup de Acţiune Locală Gilort”.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0374.038.650 sau pe email: gal gilorttevahoo.com.

Tematica/bibliografie pentru proba interviului:

 • Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei „Grup de Acţiune Locală Gilort” – disponibilă pe galgilort.ro;
 • PNDR 2014 – 2020, cu accent pe Măsura 19 – LE ADER;
 • Regulamentul (UE) NR. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului;
 • OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
 • GHID DE IMPLEMENTARE SUB-MĂSURA 19.4 – ’’SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ŞI ANIMARE”;
 • MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURII 19 – SUB- MĂSURA 19.4 ’’SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ŞI ANIMARE”, Versiunea 01;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Asociaţia „ Grup de Acţiune Locală Gilort” este un parteneriat public – privat înfiinţat în scopul dezvoltării zonei rurale deservite: respectiv teritoriul comunelor Bălăneşti, Scoarţa, Roşia de Amar adia, Prigoria, Albeni, Jupâneşti, Bărbăteşti, Săuleşti, Vladimir şi oraşului Tg. Cărbuneşti din judeţul Gorj. Asociaţia „Grup de Acţiune Locală Gilort” este autorizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) prin Decizia cu nr. 62/05.09.2016 pentru a desfăşura activităţile specifice Măsurii 19 – Dezvoltarea locală a LEADER. sintetizate în cadrul sub masurilor 19.2 – Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală; 19.3 – Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale grupurilor de acţiune locală (GAL) şi 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare.

Descarca in format PDF