Nr. inregistrare: 293/02.07.2018

Asociaţia „Grup de Acţiune Locală Gilort” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi libere pe perioadă determinată, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală – LEADER:

Responsabil juridic (jurist) – 1 post pe perioadă determinată de timp şi pentru o fracţiune de normă de 4 ore/zi;

Cerinţele posturilor sunt în conformitate cu Fişele Posturilor din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei „Grup de Acţiune Locală Gilort” selectată spre finanţare de MADR.

Responsabil juridic (jurist) – Soluţionează problemele apărute în activitatea „GAL Gilort”, din punct de vedere legal; analizează şi aprobă toate documentele furnizate de celelalte compartimente si oferă consultanţă juridică cu privire la subiectele expuse. Cerinţe pentru ocuparea postului:

 • să fie absolvent de studii superioare juridice, finalizate cu diplomă de licenţă;
 • să deţină cunoştinţe de operare pe calculator, pachet Microsoft Office;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională nivel mediu/avansat;
 • excelentă relaţionare cu membrii comunităţilor participante la G.A.L. – parteneri G.A.L., beneficiari proiecte, lideri formali, lideri informali ;
 • să deţină permis de conducere categoria B.

Constituie un avantaj:

 • deţinerea unei poziţii anterioare similare.

Atribuţii şi responsabilităţi:

 • Aplicarea şi respectarea procedurilor specifice de lucru şi a prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, al Regulamentului de Ordine Internă şi a Codului de Conduită al „GAL Gilort”;
 • Respectarea termenelor stabilite în proceduri/instrucţiuni aprobate de către managerul „GAL Gilort”;
 • Analizează şi aprobă contractele existente între G.A.L. şi clienţii/ furnizorii acestuia şi le adaptează conform legislaţiei;
 • Actualizează permanent informaţiile referitoare la noile modificări de legislaţie şi pune la dispoziţie către personalul din organizaţie noile informaţii;
 • Analizează contractele de muncă între G.A.L. şi angajaţi şi propune soluţii pentru desfăşurarea activităţilor;
 • Analizează şi aprobă toate documentele furnizate de celelalte departamente şi oferă consultanţă juridică cu privire la subiectele expuse;
 • Soluţionează problemele apărute în activitatea „G.A.L. Gilort”, din punct de vedere legal;
 • Consiliază managerul cu privire la corectitudinea şi modul de realizare a planului şi a strategiei elaborată de acesta, din punct de vedere legal;
 • Verifică şi ţine evidenţa contractelor, precum şi debitelor neachitate;
 • Răspunde de evidenţa, corespondenţa şi arhivarea actelor Asociaţiei „GAL Gilort”.

PROCEDURA DE RECRUTARE ÎN VEDEREA ANGAJĂRII, se va desfăşura în două etape:

Etapa 1: Pentru înscrierea candidaturii, fiecare candidat va depune la sediul Asociaţiei „Grup de Acţiune Locală Gilort” următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată preşedintelui „GAL Gilort” (cererea în format liber va cuprinde denumirea postului pentru care candidează şi data de depunere a dosarului);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverinţe de vechime sau certificate de voluntariat care să ateste experienţa profesională anterioară, vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (cazierul judiciar va fi prezentat cel târziu până la data şi ora susţinerii interviului);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. cumculum vitae;
 8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Documentele pot fi transmise şi scanate, pe adresa de email gal_gilort@yahoo.com, precizând în subiectul mesajului „Angajare – urmat de denumirea postului pentru care se depune candidatura” (Ex. ’’Angajare – Responsabil financiar”).

Toate documentele prevăzute mai sus, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, la data depunerii dosarului de candidatură sau în cazul în care acesta este depus prin e-mail, cel mai târziu până la data şi ora când se va susţine interviul.

Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare!

Termenul pentru depunerea, respectiv transmiterea candidaturilor este 23 iulie 2018, ora 16:00. Dosarele se înregistrează la sediul Asociaţiei „Grup de Acţiune Locală Gilort” dincomuna Scoarţa, sat Scoarţa, nr. 47, bloc locuinţe, sc. 1, et. 1, ap. 3, judeţul Gorj, în perioada 03 iulie – 23 iulie 2018, de luni până vineri între orele 09:00 – 16:00.

Vor fi contactate doar persoanele care sunt selectate pentru etapa următoare.

Etapa a 2-a: Desfăşurarea interviului de angajare

Candidaţii care au depus dosare conforme şi complete vor fi contactaţi pentru programarea interviului de angajare.

Interviul candidaţilor declaraţi admişi după etapa de verificare a dosarelor, se va realiza de către Comisia de Examinare, stabilită prin decizie a preşedintelui Consiliului Director al Asociaţiei „GAL Gilort”.

Interviurile de angajare vor avea loc în data de 30 iulie 2018 începând cu ora 13:00, la sediul Asociaţiei „Grup de Acţiune Locală Gilort”.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0374.973.228 sau pe email: gal gilort@vahoo.com.

Tematica/bibliografle pentru proba interviului:

 • Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei „Grup de Acţiune Locală Gilort” – disponibilă pe galgilort.ro;
 • PNDR 2014 – 2020, cu accent pe Măsura 19 – LEADER;
 • Regulamentul (UE) NR. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului;
 • OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
 • GHID DE IMPLEMENTARE SUB-MĂSURA 19.4 – ’’SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ŞI ANIMARE”;
 • MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURII 19 – SUB- MĂSURA 19.4 ’’SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ŞI ANIMARE”, Versiunea 01;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Asociaţia „ Grup de Acţiune Locală Gilort” este un parteneriat public – privat înfiinţat în scopul dezvoltării zonei rurale deservite: respectiv teritoriul comunelor Bălăneşti, Scoarţa, Roşia de Amaradia, Prigoria, Albeni, Jupâneşti, Bărbăteşti, Săuleşti, Vladimir şi oraşului Tg. Cărbuneşti din judeţul Gorj. Asociaţia „Grup de Acţiune Locală Gilort” este autorizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) prin Decizia cu nr. 62/05.09.2016pentru a desfăşura activităţile specifice Măsurii 19 – Dezvoltarea locală a LEADER, sintetizate în cadrul sub masurilor 19.2 – Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală; 19.3 – Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale grupurilor de acţiune locală (GAL) şi 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare.

Descarca PDF