02aug. 2017

Denumirea măsurii: Sprijin pentru dezvoltarea durabila a exploatatiilor agricole Tipul Masurii: Sprijin Forfetar Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL. Scopul selectării acestei masuri in cadrul SDL este sprijinirea investiţiilor […]

23iun. 2017

CAIET DE SARCINI ACHIZITIE COMPUTERE PORTABILE, ECHIPAMENTE TIP SERVER „NAS”PENTRU STOCARE DATE, VIDEOPROIECTOR SI APARAT FOTO DIGITAL CRITERIU DE ADJUDECARE: Pretul cel mai scazut. Intocmit conform normelor metodologice aprobate prin Legea  98/2016 si HG 395/2016 cu complectarile si modificarile ulterioare aprobate. Prezentul caiet de sarcini face parte integrate din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei […]

23iun. 2017

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 – program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – EUROPA INVESTEŞTE ÎN ZONELE RURALE Măsura 19 LEADER, Sub măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura […]

19iun. 2017

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 – program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – EUROPA INVESTEŞTE ÎN ZONELE RURALE Măsura 19 LEADER, Sub măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura […]

13iun. 2017

varianta finala Ghidul Solicitantului pentru masura “Dezvoltarea infrastructurii sociale” codul masurii – Masura /DI : M1/6B SUBMASURA 19.2 « Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala » ASOCIATIA « GRUP DE ACTIUNE LOCALA GILORT » Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din Fondul European Agricol […]

16mai 2017

varianta consultativa Ghidul Solicitantului pentru masura “Dezvoltarea infrastructurii sociale” codul masurii – Masura /DI : M1/6B SUBMASURA 19.2 « Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala » ASOCIATIA « GRUP DE ACTIUNE LOCALA GILORT » Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din Fondul European Agricol […]

17mart. 2017

CAIET DE SARCINI SERVICII DE PUBLICITATE MEDIA CRITERIU DE ADJUDECARE: Preţul cel mai scăzut. întocmit conform normelor metodologice aprobate prin Legea 98/2016 si HG 395/2016 cu complectarile si modificările ulterioare aprobate. Cod CPV 79342200-5 Prezentul caiet de sarcini face parte integrate din documentaţia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerinţelor pe baza carora […]

17mart. 2017

CRITERIU DE ADJUDECARE: Raport calitate-pret. CAIET DE SARCINI Servicii de tipărire şi furnizare materialele de animare, promotionale, articole vestimentare si cele pentru asigurarea transparentei alocarii Fondurilor Europene Acordate României în cadrul proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare si animare”, este finanţat prin PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020, IN CADRUL SUB-MASURII 19.4, Caietul de sarcini […]