CRITERIU DE ADJUDECARE: Raport calitate-pret.

CAIET DE SARCINI

Servicii de tipărire şi furnizare materialele de animare, promotionale, articole vestimentare si cele pentru asigurarea transparentei alocarii Fondurilor Europene Acordate României în cadrul proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare si animare”, este finanţat prin PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020, IN CADRUL SUB-MASURII 19.4,

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire pentru incheierea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora operatorii economici işi vor elabora oferta.

Autoritatea contractanta considera ca prezentul caiet de sarcini oferă informaţii detaliate privind materialele de animare, promotionale, articole vestimentare si cele pentru asigurarea transparentei alocarii Fondurilor Europene Acordate României si a conceptului grafic aferent acestora ce se doreşte a fi achiziţionate, respectiv Banner Mare, Banner Mic, Plic Postai c5, Plic Postai c6, Ecusoane, Legitimaţii, Broşuri, Pliante, Blocnotes-uri A5, Blocnotes-uri A7, Agende, Genţi, MemoryStick, Pix­uri, Geci de Vara, Veste, Tricouri, Bluze, Plăcută informativa amplasata la sediul GAL, Plăcută informativa amplasata pe indicatorul rutier al localitatii/ in apropierea indicatorului rutier al localitatii la intrarea si ieşirea din localitatea in care este sediul GAL, Panou Publicitar in cadrul proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare si animare”, finanţat prin PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020, IN CADRUL SUB-MASURII 19.4

Date privind procedura aplicată

Ţinând seama de prevederile Legii 98/2016 şi dispoziţiile HG nr.395/2016 privind achiziţiile si atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi de valoarea estimată a contractului de Servicii de tipărire şi furnizare materialele de animare, promotionale, articole vestimentare si cele pentru asigurarea transparentei alocarii Fondurilor Europene Acordate României, procedura de atribuire a acestui contract este achiziţie directa.

Valoarea maxima a fondurilor alocate pentru aceasta achiziţie: 10512 lei fara TVA.

Cerinţele specificate în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerinţe minime. în acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime obligatorii din Caietul de sarcini.

 1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Asociaţia „Grup de Acţiune Locală GILORT”, Comuna Scoarţa, sat Scoarţa, nr. 47, bloc locuinţe, nr. 47, sc. 1, et. 1, ap. 3,jud. Gorj, in calitate de Beneficiar avand CUI 35353269.

 1. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

Titlul proiectului : „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare si animare” ,este finanţat prin PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020, IN CADRUL SUB-MASURII 19.4.

în data de 11.11.2016 a fost semnat Contractul de finanţare Subsecvent nr.

C19401062011642011971, între AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE-ROMANIA si Asociaţia „Grup de Acţiune Locala Gilort ” recunoscut de către Autoritatea de Management (AM PNDR) in urma sesiunii de selecţie din data de 04.08.2016

 1. Denumirea produselor şi serviciilor achiziţionate

Necesitatea achiziţionării produselor şi serviciilor care fac obiectul acestui contract.

Achiziţia produselor şi serviciilor care fac obiectul acestui contract este necesară pentru derularea campaniilor de animare si promovare pe tot parcursul proiectului prin diferite forme şi pe diferite canale de comunicare si este necesarea pentru implementarea proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare si animare” contract nr CI9401062011642011971, SUB-MASURA 19.4

 1. Descrierea materialelor de promovare si a conceptului grafic aferent acestora

4.1 Obiectul contractului

Servicii de tipărire şi furnizare materiale de animare si promovare în cadrul proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare si animare”, este finanţat prin PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020, IN CADRUL SUB-MASURII 19.4,

Ofertantul va furniza următoarele materialele de animare, promotionale. articole vestimentare si cele pentru asigurarea transparentei alocarii Fondurilor Europene Acordate României si conceptul grafic aferent acestora:

Banner Mare, Banner Mic, Plic Postai c5, Plic Postai c6, Ecusoane, Legitimaţii, Broşuri, Pliante, Blocnotes-uri A5, Blocnotes-uri A7, Agende, Genţi, MemoryStick, Pix­uri,Geci de Vara, Veste, Tricouri, Bluze, Plăcută informativa amplasata la sediul GAL, Plăcută informativa amplasata pe indicatorul rutier al localitatii/ in apropierea indicatorului rutier al localitatii la intrarea si ieşirea din localitatea in care este sediul GAL, Panou Publicitar.

4.2. Cerinţe tehnice

La elaborarea propunerii tehnice cît şi în prestarea serviciilor, operatorii economici participanţi la procedură trebuie să ţină seama de cerinţele tehnice generale şi de cerinţele tehnice specifice şi să furnizeze materialele solicitate.

 • Cerinţe tehnice generale

în elaborarea ofertei operatorii economici participanţi la procedura vor îndeplini următoarele cerinţe tehnice generale:

 1. Cerinţe obligatorii cu privire la prestarea serviciilor în cadrul contractului

A.l.Prioritizarea activităţilor şi graficul de realizare a acestora se va realiza împreună şi cu acordul beneficiarului şi se va concretiza în Planul de executie(grafic actlvltatî) ce va fi agreat şi semnat de ambele părţi în prima întâlnire de după semnarea contractului, întâlnirea va avea loc în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului la o ora agreată de ambele părţi.

A.2. Machetele tuturor materialelor se vor realiza într-un interval de până la 10 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii ferme de către beneficiar, comandă ce se va realiza dupa semnarea contractului.

A.3. Pentru toate materiale ce vor fi realizate, Ofertantul va prezenta minimum 2 concepte creative.

 1. 4. Conceptul creativ se va realiza în 5 zile de la transmiterea comenzii ferme de către beneficiar, comanda ce se va realiza dupa semnarea contractului.
 2. 5. Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute in executarea sau ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor fi proprietatea beneficiarului, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar.
 3. 6. Machetarea tuturor materialelor se va face folosind texte realizate de Ofertant in baza informaţiilor puse la dispoziţie de către Beneficiar şi asigurând ilustraţii foto reprezentative pentru proiect.
 4. 7. Materialele se vor comanda ferm după semnarea contractului şi se vor produce şi livra la sediul Autorităţii Contractante, în concordanţă cu calendarul evenimentelor.
 5. 8. Toate materialele ce vor fi realizate dupa semnarea contractului vor primi bun de tipar/execuţie/difuzare de la beneficiar în baza unei comenzi ferme transmisă în scris.

A.9. Toate materialele se predau pe baza de Proces Verbal realizat de către Prestator şi Beneficiar.

A.10. Pentru fiecare serviciu realizat beneficiarul va da Bunul de Tipar (BT) pe varianta prinţ. Pentru aceasta Prestatorul va prezenta 2 exemplare martor pe care va obţine BT-ul Beneficiarului: unul care va ramane la Beneficiar si unul care va însoţi, pentru conformitate comanda finală.

A.11. Vor fi asigurate fotografii la rezoluţie de prinţ pentru ilustrarea materialelor promoţionale.

 • Cerinţe tehnice specifice

La elaborarea propunerii tehnice cât şi în prestarea serviciilor, operatorii economici participanţi la procedură trebuie să ţină seama de cerinţele tehnice specifice din tabelul de mai jos şi să furnizeze materialele solicitate.

Toate materialele de animare, promoţionale, articole vestimentare si cele pentru asigurarea transparentei alocarii Fondurilor Europene Acordate României vor fi personalizate cu conceptul grafic aferent.

——– cerintele tehnice le gasiti in PDF-ul attachat acestui articol ——–

DURATA CONTRACTULUI DE FURNIZARE BUNURI

Contractul de Servicii de tipărire şi furnizare materialele intră învigoare de la data semnării acestuia de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor ce derivă din contract, dar nu mai târziu de 31.06.2017.

Preţul prezentului contract va ramane ferm pe toata durata contractului.

Cerinţe cu privire la prezentarea propunerii tehnice

Mărimile pentru articolele vestimentare se vor stabili la emiterea comenzii de la Beneficiar către Ofertant.

Ofertantul va elabora propunerea tehnică în conformitate cu cerinţele prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.

Informaţiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu toate cerinţele minime impuse în Caietul de sarcini.

Aceste condiţii sunt obligatorii, iar ofertele care nu îndeplinesc cumulativ condiţiile sunt descalificate.

Condiţii de calitate, verificări calitative

Constatarea calităţii produselor tipărite se face de responsabilii desemnaţi de către autoritatea contractantă.

Calitatea produselor tipărite descrise în prezentul Caiet de sarcini se verifică :

 1. prin sondaj, în timpul lucrului, de către prestator şi beneficiar, respectiv de organele superioare ierarhice ale acestora;
 2. calitatea şi cantitatea produselor tipărite se analizează în comisie prestator-beneficiar sau delegaţii împuterniciţi ai acestora. Pe baza analizei comisiei prestator-beneficiar se va face plata prestaţiei.
 3. produsele utilizate pentru tipărire să nu afecteze sănătatea oamenilor şi să respecte normele de protecţia mediului;

Oferta va fi însoţită de declaraţiile al căror model se regaseste in Anexa 1 si de alte documente dupa cum urmeaza:

 1. Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art. 164, art. 165, art. 167 din legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
 2. Declaraţie privind evitarea conflictului de interese asa cum este prevăzut in Legea 98/2016.
 3. Certificat de înregistrare (CUI) emis de ONRC – in copie semnat si stampilat de către reprezentantul legal cu menţiunea „Conform cu originalul”.
 4. Certificat constatator eliberat de ONRC-in copie, semnat de ofertant pentru conformitate cu originalul din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si ca nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii 85/2006 privind procedura insolventei sau ca societatea se afla in incapacitate de plata.

Pentru informaţii suplimentare ne puteti contacta la sediul Asociaţiei “Grup de Acţiune Locala GILORT” din Comuna Scoarţa, sat Scoarţa, nr. 47, bloc locuinţe, nr. 47, se. 1, et. 1, ap. 3,Jud. Goij, sau telefonic la numerele de telefon 0374 038650, 0744 656045, email: gal_gilort@vahoo.com