Obiectul contractului de achiziţie publica: ACHIZIŢIE MULTIFUNCŢIONALA
Vor face obiectul achiziţiei următoarele: Mutifunctionala, Cod CPV 30232110-8, 1 bucata

Valoarea totala a achiziţiei – multifuncţionala – 9000 lei Fara TVA – Preţ maximal

 1. Condiţii tehnice

Caracteristiciile tehnice prezentate în capitolul 3 sunt minimale şi obligatorii. Dacă propunerile tehnice pentru echipamentele ofertate nu îndeplinesc condiţiile tehnice mai sus prezentate vor fi descalificate.

 1. Condiţii de livrare

Ofertantul câştigător va asigura transportul echipamentelor până la locul de livrare, respectiv sediul Asociaţiei “ Grup de Acţiune Locala GILORT”.

Furnizorul are obligaţia de a ambala echipamentele în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.

Toate materialele de ambalare a produselor rămân în proprietatea Autorităţii Contractante.

Termen de livrare: maxim 30 de zile calendaristice de la momentul semnării contractului;

Livrarea trebuie să fie însoţită obligatoriu de următoarele documente, după caz:

 1. factură fiscală;
 2. aviz de însoţire a mărfii;
 3. certificat de calitate eliberat de producător;
 4. CD/DVD-urile suport;
 5. certificate de garanţie;
 6. declaraţie de conformitate.

Pentru toate echipamentele, ofertantul va prezenta o fişă de produs din partea producătorului, care să conţină minim următoarele informaţii: denumirea producătorului, date şi specificaţii tehnice despre produs, precum şi datele de contact ale producătorului.

Instalarea echipamentelor se va realiza de către personalul specializat şi autorizat al furnizorului în acest sens.

Instalarea echipamentelor constă în: conectarea la reţeaua de alimentare, realizarea conexiunilor între componentele echipamentelor. Echipamentele vor avea toate componentele necesare conexiunilor (cabluri). Acestea vor intra în valoarea ofertei.

Perioada de garanţie pentru echipamente este de minim 24 luni de la semnarea procesului verbal final de recepţie şi punere în funcţiune a echipamentelor.

Pe perioada de garanţie furnizorul va asigura serviciul de întreţinere şi reparaţii la produsele livrate, realizând toate modificările impuse de legislaţia în vigoare.

Furnizorul trebuie să soluţioneze solicitările beneficiarului în perioada de garanţie în termen de 48 ore în cazul defecţiunilor apărute.

 1. Recepţia echipamentelor

Recepţia va consta în verificarea cantitativă şi calitativă a produselor contractate. Va fi efectuată la sediul autorităţii contractante, de către reprezentanţii desemnaţi, împreună cu reprezentantul furnizorului şi va fi finalizată prin încheierea unui proces-verbal de predare-primire si recepţie semnat de reprezentanţii furnizorului şi cei ai achizitorului.

Dacă vreunul din produse nu corespunde specificaţiilor din oferta propusă, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:

 1. să înlocuiască produsele refuzate;
 2. să facă toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor tehnice.

Furnizorul are obligaţia ca în termen de 30 de zile lucrătoare, să completeze mărfurile lipsă sau să înlocuiască produsele necorespunzătoare, cu suportarea tuturor cheltuielilor aferente.

După soluţionarea eventualelor neconformităţi se va încheia procesul verbal final de recepţie cantitativă şi calitativă, semnat de reprezentanţii furnizorului şi ai beneficiarului.

 1. Condiţii generale ce trebuie îndeplinite de ofertant

Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii, nerespectarea acestor cerinţe precum şi a celor din documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei duce la respingerea ofertelor de prezentare, autoritatea contractantă rezervându-şi dreptul de a descalifica ofertele incomplete.

în cazul în care valoarea ofertei depuse depăşeşte valoarea estimată a achiziţiei, oferta va fi respinsă

Este obligaţia furnizorului să asigure calitatea produselor furnizate achizitorului. Furnizorul este direct răspunzător pentru calitatea produselor furnizate. Nerealizarea la parametrii stabiliţi prin contract şi caietul de sarcini, atrage după sine rezilierea de drept a contractului.

Oferta va fi însoţită de declaraţiile al căror model se regăseşte in Anexa 1 si de alte documente după cum urmeaza:

 1. Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art. 164, art. 165, art. 167 din legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
 2. Declaraţie privind evitarea conflictului de interese asa cum este prevăzut in Legea 98/2016.
 3. Certificat de înregistrare (CUI) emis de ONRC – in copie semnat si stampilat de către reprezentantul legal cu menţiunea „Conform cu originalul”.
 4. Certificat constatator eliberat de ONRC-in copie, semnat de ofertant pentru conformitate cu originalul din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si ca nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii 85/2006 privind procedura insolventei sau ca societatea se afla in incapacitate de plata.
Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
1 Caiet de Sarcini RO 1,51 mb 06.10.2017 Descarca