Modificare SDL aferenta perioadei de tranzitie

Strategia de dezvoltare locala – versiunea 01/2022

Nota AM-PNDR de aprobare modificare SDL GAL Gilort
Anexa 1 – Modificare SDL GAL Gilort complexa

00. Opis
01. Cuprins
02. Introducere
03. Capitolul I: Prezentarea teritoriului si a populatiei acoperite – analiza diagnostic
04. Capitolul II: Componenta parteneriatului
05. Capitolul III: Analiza SWOT
06. Capitolul IV: Obiective,prioritati si domenii de interventie
07. Capitolul V: Fisele Masurilor
08. Capitolul VI: Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor strategii relevante
09. Capitolul VII: Descrierea planului de actiune
10. Capitolul VIII: Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea strategiei GAL Gilort
11. Capitolul IX: Organizarea viitorului GAL Gilort – Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare si control a strategiei
12. Capitolul X: Planul de finantare al strategiei – GAL Gilort
13. Capitolul XI: Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL a teritorului GAL Gilort
14. Capitolul XII: Descriere mecanisme
15. ANEXA 1: Acord de parteneriat + HC/alte documente justificative*
16. ANEXA 2: Fisa de prezentare a teritoriului
17. Anexa 3: Componenta parteneriatului
18. ANEXA 4: Plan de finanţare
19. ANEXA 5: Harta administrativa si geografica a teritoiului
20. ANEXA 6: Documente justificative privind animarea
21. ANEXA 7: Documente justificative ale membrilor parteneriatului*
22. Anexa 8: Atribuţiile corespunzătoare fiecare funcţii din cadrul echipei de implementare a SDL

* Anexa 1 si Anexa 7 vor fii transmise in urma unei solicitarii venite pe adresa gal_gilort@yahoo.com

Tabel care reda schematic logica interventiei in programare – Cap IV
Indicatori de context
Plan financiar GAL Gilort Anexa 4T si Anexa 4E3
Planul modificat de finanțare Asociatia „GAL Gilort” – TOTAL A+B
Dosar Modificare SDL GAL Gilort