Asociaţia „Grup de Acţiune Locală Gilort” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi libere pe perioadă determinată, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală – LEADER:
Responsabil IT – 1 post pe perioadă determinată de timp şi pentru o fracţiune de normă de 4 ore/zi.
Cerinţele posturilor sunt în conformitate cu Fişele Posturilor din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei „Grup de Acţiune Locală Gilort” selectată spre finanţare de MADR.

1 Responsabil IT – Răspunde de crearea şi întreţinerea paginii web-site a Asociaţiei „GAL Gilort” şi actualizarea permanentă a datelor şi informaţiilor de pe aceasta. Menţine în regim de bună funcţionare reţeaua de calculatoare existentă în cadrul G.A.L. şi rezolvă eventualele probleme legate de soft/hard ale acestora.

Cerinţe pentru ocuparea postului:
– să fie absolvent de studii medii, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– experienţă de lucru necesară:
– cunoştinţe avansate de instalare, configurare şi operare a sistemelor Linux şi Windows Server;
– cunoaşterea la nivel avansat a principiilor, arhitecturi lor şi tehnologiilor
– utilizate în reţele de calculatoare (LAN, WAN); experienţă cu tehnologiile: VLAN, routere, VPN, PKI, SNMP, SMTP, IMAP, ldap, radius, pppoe, DNS, DHCP, WLAN, Apache, IIS, RAID;
– experienţă în monitorizare de servere şi reţele;
– administrarea reţelelor de calculatoare si a bazelor de date;
– funcţionarea şi securizarea reţelelor;
– configurarea hard şi soft a calculatoarelor şi a echipamentelor periferice;
– sisteme de operare WINDOWS 95, 98, 2000, XP, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10, LINUX;
– cunoştinţe SQL.
– cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională nivel mediu/avansat;
– să aibă absolvit un curs de specialitate în domeniul IT;
– să deţină permis de conducere categoria B.

Constituie un avantaj:
– deţinerea unei poziţii anterioare similare;
– absolvent de studii superioare de specialitate sau alte specializări, cu diplomă de licenţă.

Atribuţii şi responsabilităţi:
– Aplicarea şi respectarea procedurilor specifice de lucru şi a prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, al Regulamentului de Ordine Internă şi a Codului de Conduită al „GAL Gilort”;
– Respectarea termenelor stabilite în proceduri/instrucţiuni aprobate de către Responsabilul administrativ al „GAL Gilort”;
– Crearea şi întreţinerea paginii web-site a G.A.L.;
– Actualizarea informaţiilor cu privire la anunţurile de selecţie;
– Menţinerea la zi a dosarului de evidenţă a reţelei de calculatoare (staţii de lucru, utilizatori, configurări) şi actualizarea/dezvoltarea periodică a setului de proceduri de lucru specifice pentru Strategia de Dezvoltare Locală a G.A.L.;
– Menţine în bună funcţionare staţia de lucru: devirusări, rezolvarea diverselor probleme de soft/hard (înlocuire componente);
– Instalare/configurare de pachete software, instalare/configurare periferice şi rezolvarea eventualelor incidente tehnice;
– Instalarea de noi echipamente în reţea;
– Monitorizări ale traficului Web (internet şi email-uri: total, pe useri, pe diferite destinaţii, etc.);
– Căutarea ofertelor şi achiziţionarea echipamentelor IT;
– Menţine relaţia cu furnizorii de servicii pentru întreţinerea copiatorului şi după caz al altor echipamente IT;
– Menţinerea relaţiei cu furnizorul de internet în cazul apariţiei de disfuncţionalităţi ale conexiunii internet, pentru rezolvarea acestora;
– Efectuarea activităţilor de monitorizare şi evaluare a proiectelor.

PROCEDURA DE RECRUTARE ÎN VEDEREA ANGAJĂRII, se va desfăşură în două etape:

Etapa 1: Pentru înscrierea candidaturii, fiecare candidat va depune la sediul Asociaţiei „Grup de Acţiune Locală Gilort” următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată preşedintelui „GAL Gilort” (cererea în format liber va cuprinde denumirea postului pentru care candidează şi data de depunere a dosarului);
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverinţe de vechime sau certificate de voluntariat care să ateste experienţa profesională anterioară, vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (cazierul judiciar va fi prezentat cel târziu până la data şi ora susţinerii interviului);
6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae;
8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Documentele pot fi transmise şi scanate, pe adresa de email gal_gilort@yahoo.com, precizând în subiectul mesajului „Angajare – urmat de denumirea postului pentru care se depune candidatura” (Ex. ’’Angajare – Responsabil financiar”).

Toate documentele prevăzute mai sus, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, la data depunerii dosarului de candidatură sau în cazul în care acesta este depus prin e-mail, cel mai târziu până la data şi ora când se va susţine interviul.

Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare!

Termenul pentru depunerea, respectiv transmiterea candidaturilor este 25 ianuarie 2017y ora 16:00. Dosarele se înregistrează la sediul Asociaţiei „Grup de Acţiune
Locală Gilort” din comuna Scoarţa, sat Scoarţa, nr. 47, bloc locuinţe, sc. 1, et. 1, ap. 3, judeţul Gorj, în perioada 09 ianuarie – 25 ianuarie 2017, de luni până vineri între orele 09:00 – 16:00.

Vor fi contactate doar persoanele care sunt selectate pentru etapa următoare.

Etapa a 2-a: Desfăşurarea interviului de angajare

Candidaţii care au depus dosare conforme şi complete vor fi contactaţi pentru programarea interviului de angajare.

Interviul candidaţilor declaraţi admişi după etapa de verificare a dosarelor, se va realiza de către Comisia de Examinare, stabilită prin decizie a preşedintelui Consiliului Director al Asociaţiei „GAL Gilort”.

Interviurile de angajare vor avea loc în data de 30 ianuarie 2017 începând cu ora 15:00, la sediul Asociaţiei „Grup de Acţiune Locală Gilort”.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0374.973.228 sau pe email:
gal ailorttovahoo.com.

Tematica/bibliografîe pentru proba interviului:
– Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei „Grup de Acţiune Locală Gilort” – disponibilă pe www.galgilort.ro;
– NDR 2014 – 2020, cu accent pe Măsura 19 – LE ADER;
– Regulamentul (UE) NR. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului;
– OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
– GHID DE IMPLEMENTARE ’ SUB-MĂSURA 19.4 – ’’SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ŞI ANIMARE”;
– MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURII 19 – SUB- MĂSURA 19.4 ’’SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ŞI ANIMARE”, Versiunea 01;
– Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Descarca in format PDF