Asociaţia „Grup de Acţiune Locală Gilort” organizează concurs pentru ocuparea postului liber de:

Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene – cod COR 242213 – 1 post pe perioadă nedeterminată de timp şi cu normă întreagă de 8 ore/zi;

Cerinţele postului sunt în conformitate cu Fişa Postului anexa la prezentul.

1 Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene – Contribuie nemijlocit la activităţile de accesare şi implementare a proiectelor şi strategiei asociaţiei, altele decât SDL GAL prin:

 • elaborarea documentaţiei specifice, necesare în procesul de depunere a proiectelor în cadrul anumitor programe de finanţare din fonduri europene sau naţionale;
 • monitorizarea implementării proiectelor finanţate în cadrul programelor menţionate mai sus;
 • elaborarea proiectelor şi participarea la implementarea acestora;
 • îndeplineşte şi alte dispoziţii ale preşedintelui G.A.L. şi ale Consiliului Director care au ca scop buna desfăşurare a activităţii asociaţiei.

Cerinţe pentru ocuparea postului:

 • să fie absolvent de studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă;
 • să deţină cunoştinţe de operare pe calculator, pachet Microsoft Office;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională nivel mediu/avansat;
 • excelentă relaţionare cu membrii comunităţilor participante la G.A.L. – parteneri A.L., lideri formali, lideri informali, salariaţii din cadrul echipei de implementare a SDL GAL, etc.

Constituie un avantaj:

 • deţinerea unei poziţii anterioare similare;
 • absolvirea unui curs de perfecţionare cu specializarea manager de proiect sau expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene;
 • experienţă în implementarea de proiecte din fonduri europene;
 • să deţină permis de conducere categoria B.

Atribuţii şi responsabilităţi:

 • Aplicarea şi respectarea procedurilor specifice de lucru şi a prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, al Regulamentului de Ordine Internă şi a Codului de Conduită al „GAL Gilort”;
 • Respectarea termenelor stabilite prin fişa postului, procedurile/instrucţiunile aprobate de către preşedintele „GAL Gilort”;
 • Elaborarea cererilor de finanţare depuse în cadrul programelor cu finanţare din fonduri europene şi naţionale care va consta, în principal, în: completarea corectă a cererii de finanţare; prezentarea acesteia atât în format tipărit cât şi electroni; (scanat); dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în două exemplare, precum şi valabilitatea acestora(dacă este cazul).
 • Efectuarea activităţilor de monitorizare şi implementare a proiectelor;
 • Raportarea stadiului activităţii proiectelor ce se derulează în cadrul „GAL Gilort”, altele decât SDL;
 • Efectuarea de activităţi de promovare, informare şi comunicare;
 • Participă la elaborarea altor materiale şi lucrări legate de activitatea specifică a „GAL Gilort” repartizate de conducerea acestuia.
 • Identificarea apelurilor de lansare a sesiunilor şi elaborarea şi depunerea cererilor de finanţare;
Descarca Anunt Complet